PL 2564
Thiền viện Toàn Giác - Thôn Đoàn Kết, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai - ĐT: 0918068719
Mới cập nhật: Hình ảnh lễ Giỗ lần thứ 34 của Sư Ông Thiện Tường tại Tổ Đình Giác Nguyên -
Lời Phật Dạy
Lời Phât dạy - Kinh Trung Bộ số 131
-- Xem tiếp --
Lời Phật Dạy
Lời Phật dạy - Kinh Pháp Cú số 183
-- Xem tiếp --
Video Clip
-- Xem tiếp --
Hòa Thượng Thích Huyền Vi

Hòa Thượng Thích Huyền Vi

 

I. BÀI GIẢNG MP3 (Nguồn Trang nhà Quảng Đức và Pháp âm giải thoát)

 

1.  37 Phẩm Trợ Đạo

(01) (02) (03) (04)

2.  Bát Nhã Tâm Kinh

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

3.  Bát Quan Trai Giới

(01) (02)

4.  Bí Quyết Thành Công Của Người Phật Tử

(01) (02) (03) (04)

5.  Bồ Tát Đạo Bồ Tát Phổ Hiền

(01) (02) (03) (04)

6.  Bồ tát đạo

(01) (02)

7.  Bố thí ba-la-mật

(01) (02)

8.  Chánh Pháp Chưa Từng Có

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

9.  Chữ Hiếu Trong Đạo Phật

(01) (02

10.  Chuyển Mê Khai Ngộ

(01) (02) (03) (04)

11.  Chuyển Nữ Thân Kinh

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

12.  Đại Hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm

(01) (02) (03) (04)

13.  Đại Thừa

(01) (02) (03) (04)

14.  Đại Thừa Phá Chấp

(01) (02)

15.  Đàm Luận Đạo Lý

(01) (02

16.  Đạt Ma Phá Tướng

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

17.  Đường về cõi tịnh

(01) (02

18.  Đường về xứ Phật

(01) (02) (03) (04)

19.  Giải Nghĩa Bài Tựa Kinh Lăng Nghiêm

(01) (02

20.  Giáo Lý Đạo Phật

(01) (02

21.  Hạnh nguyện Quan Thế Âm

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

22.  Hậu báo nghiệp

(01) (02) (03

23.  Hiện Đời Thành Phật

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

24.  Hồi Hướng

(01) (02)

25.  Hồng Danh

(01) (02)

26.  Huệ Quang

(01) (02)

27.  Huệ Tâm Khai

(01

28.  Khai Thị

(01) (02)

Bốn Câu Thơ (Kinh) (01)

Cảnh Sách (01) (02)

Chuyển Phiền Não Cỏi Lòng Hằng Thanh Tịnh (01) (02)

Đại Bi Tâm (01) (02)

Đại Chúng Lăng Nghiêm (01) (02)

Đạo Lý Sám Hối (01) (02)

Đạo Lý Thiền Tịnh Song Tu (01) (02)

Giới Luật Để Thọ Giới (01) (02)

Hai Bài Chuông Thiền (01) (02)

Luật (01) (02)

Lý Bát Nhã (01) (02)

Lý Kim Cương (01) (02)

Sám Ngưỡn Nguyện (01) (02)

Tứ Chủng Diệu Đế (01)

Xuất Gia Ứng Tri Thập Số (01) (02)

Ý Nghĩa An Cư Kiết Hạ (01) (02)

29.  Kiến Tánh Thành Phật

(01) (02)

30.  Kinh Quán Vô Lượng Thọ

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

31.  Kinh Sám

(01) (02) (03)

32.  Kinh Phạm võng bồ tát

(01) (02

33.  Kinh Vô thường

(01) (02

34.  Kinh Di Giáo

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

35.  Kinh Viên Giác          

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

(21) (22) (23) (24)

36.  Kinh Pháp Bảo Ðàn   

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

(21) (22) (23) (24) (25) (26)

37.  Kinh Thủ Lăng Nghiêm        

(001) (002) (003) (004) (005) (006) (007) (008) (009) (010) (011) (012) (013) (014) (015)

(016) (017) (018) (019) (020) (021) (022) (023) (024) (025) (026) (027) (028) (029) (030)

(031) (032) (033) (034) (035) (036) (037) (038) (039) (040) (041) (042) (043) (044) (045)

(046) (047) (048) (049) (050) (051) (052) (053) (054) (055) (056) (057) (058) (059) (060)

(061) (062) (063) (064) (065) (066) (067) (068) (069) (070) (071) (072) (073) (074) (075)

(076) (077) (078) (079) (080) (081) (082) (083) (084) (085) (086) (087) (088) (089) (090)

(091) (092) (093) (094) (095) (096) (097) (098) (099) (100) (101) (102) (103) (104) (105)

(106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120)

(121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135)

(136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150)

(151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165)

(166) (167)

38.  Kinh Pháp Hoa          

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40)

(41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60)

(61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80)

(81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89)

39.  Lịch sử siêu thoát

(01) (02) (03) (04)

40.  Lịch Sử Phật Thích Ca Giáng Trần

 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

41.  Lục Độ Ba La Mật

Bố Thí : (01) (02)

Trì Giới : (01) (02)

Tinh Tấn : (01) (02)

Nhẫn Nhục: (01) (02)

Thiền Định : (01) (02)

Trí Tuệ : (01) (02)

42.  Lương Hoàng Bảo Sám

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

43.  Một Hướng Đi Trên Đường Giải Thoát

(01) (02) (03

44.  Mười Hai Loại Nghiệp

(01) (02) (03) (04) (05)

45.  Nghi Thức Tụng Niệm

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

(21) (22) (23) (24) (25) (26)

46.  Ngộ Tánh Luận

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

47.  Ngũ Định Tâm Quán

(01) (02)

48.  Ngũ Giới

(01) (02)

49.  Ngũ Minh

(01) (02)

50.  Người chết đi về đâu

(01) (02)

51.  Ngưỡng Nguyện Bổn Sư Vô Lượng Thọ

(01) (02)

52.  Nhân Duyên Đức Phật Xuất Thế

(01

53.  Nhân Quả

(01) (02) (03) (04)

54.  Nhất Thật Tướng Ấn

(01

55. Nhất Thiết Duy Tâm Tạo

(01) (02)

56.  Nhị Khóa Hiệp Giải

(001) (002) (003) (004) (005) (006) (007) (008) (009) (010) (011) (012) (013) (014) (015)

(016) (017) (018) (019) (020) (021) (022) (023) (024) (025) (026) (027) (028) (029) (030)

(031) (032) (033) (034) (035) (036) (037) (038) (039) (040) (041) (042) (043) (044) (045)

(046) (047) (048) (049) (050) (051) (052) (053) (054) (055) (056) (057) (058) (059) (060)

(061) (062) (063) (064) (065) (066) (067) (068) (069) (070) (071) (072) (073) (074) (075)

(076) (077) (078) (079) (080) (081) (082) (083) (084) (085) (086) (087) (088) (089) (090)

(091) (092) (093) (094) (095) (096) (097) (098) (099) (100) (101) (102) (103) (104) (105)

(106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120)

(121) (122) (123) (124)

57.  Ơn Phật

(01) (02)

58.  Pháp Luân Thường Chuyển

(01) (02)

59.  Pháp Môn Phá Ngã

(01) (02)

60.  Pháp Môn Tịnh Độ

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07

61.  Pháp Thoại

(01) (02)

62.  Phát Bồ Đề Tâm

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

63.  Phát Nguyện Văn

(01) (02) (03)

64.  Phật Học Phổ Thông  

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40)

(41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60)

(61) (62)

65.  Phật Thuyết Lục Nạn

(01) (02) (03) (04)

66.  Phật Thuyết Vi Tằng Hữu Chánh Pháp         

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

67.  Phương PhápNgồi Thiền       

(01) (02)

68.  Phương Pháp Thực Hành Thiền        

(01) (02)   

69.  Qui Y Tam Bảo        

(01) (02)

70.  Sám Hối         

(01) (02)

71.  Sám Pháp       

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08

72.  Tam Pháp Ấn

(01) (02) (03)

73.  Tâm Phật Tâm Chúng Sanh  

(01) (02) (03) (04)

74.  Tam Thân Tứ Trí       

(01) (02)

75.  Tam Thừa Pháp         

(01) (02)

76.  Tam Tướng Thành Đạo         

(01) (02)

77.  Tâm Và Tánh

(01) (02) (03) (04) (05)

78.  Thập Độ         

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

79.  Thập Thiện Nghiệp    

(01) (02) (03) (04) (05)

80.  Thập Nhị Nhân Duyên           

(01) (02) (03) (04)   

81.  Thập Thiện Thiên Tâm          

(01) (02)

82.  Thế Tôn Niệm Hoa    

(01) (02)

83.  Thích Ca Thành Đạo

(01) (02)

84.  Thiền Tịnh     

(01)

85.  Thiền Tịnh Song Tu  

(01) (02) (03) (04)

86.  Thiện Ác Nghiệp Báo            

(01) (02) (03) (04)

87.  Thiện Tri Thức          

(01) (02)

88.  Thiểu Dục Tri Túc     

(01) (02)

89.  Thức Và Trí   

(01) (02) (03) (04)

90.  Thủ Phương Chơn Giáo Thể

(01) (02)

91.  Tiến Tu          

(01) (02)

92.  Tìm Hiểu Chữ Niết Bàn        

(01) (02)

93.  Toa Thuốc Trị Bệnh Trầm Kha         

(01) (02)

94.  Tọa Thiền      

(01) (02) (03) (04)

95.  Tối Thượng Thừa Luận         

(01) (02) (03) (04)

96.  Tổ Bồ Đề Đạt Ma      

(01) (02)

97.  Tránh Khổ Tìm Vui   

(01) (02)

98.  Truyền Tam Pháp Yếu          

(01) (02)

99.  Tu Là Chuyển Nghiệp           

(01) (02) (03)

100.  Tụng Kinh ,Tọa Thiền, Niệm Phật    

(01) (02)

101.  Tứ Diệu Ðế    

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

102.  Tự Tánh Chơn Phật   

(01) (02)

103.  Tự Tánh Tam Bảo     

(01) (02)

104.  Từ Thành Đạo Đến Niết Bàn

(01) (02)

105.  Từ Văn Phố Phú        

(01) (02)

106.  Tứ Chúng Tứ Ðế        

(01)

107.  Vu Lan Mùa Báo Hiếu          

(01) (02)

108.  Yếu Chỉ Tu Hành       

(01) (02)

109.  Ý Nghĩa Ðạo Phật      

(01) (02)

110.  Ý Nghĩa Đèn Dược Sư          

(01) (02)

111.  Ý Nghĩa Kinh A Di Ðà          

(01) (02)

112.  Ý Nghĩa Linh Sơn     

(01)

113.  Ý Nghĩa Lễ Cầu Siêu

(01) (02)

114.  Ý Nghiã Lễ Vu Lan   

(01) (02)

116.  Ý Nghĩa Ngôi Chùa Mới       

(01) (02) (03) (04)

117.  Ý Nghĩa Phật Chuẩn Đề        

(01) (02)

118.  Ý Nghĩa Quan Thế Âm Bồ Tát          

(01) (02)

119.  Ý Nghĩa Sám Hối      

(01) (02)

120.  Ý Nghĩa Sự và Lý Các Bài Kệ          

(01) (02)


 

II. BÀI GIẢNG PDF (Nguồn: Thư viện Hoa Sen và Hiếu Giang Ni Tự)

1. Bốn Kinh của Phật Tổ

2. Chú giải kinh Kim Cang

 

 

Các bài khác
Design by NINA Co., Ltd