PL 2564
Thiền viện Toàn Giác - Thôn Đoàn Kết, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai - ĐT: 0918068719
Mới cập nhật: Hình ảnh lễ Giỗ lần thứ 34 của Sư Ông Thiện Tường tại Tổ Đình Giác Nguyên -
Lời Phật Dạy
Lời Phât dạy - Kinh Trung Bộ số 131
-- Xem tiếp --
Lời Phật Dạy
Lời Phật dạy - Kinh Pháp Cú số 183
-- Xem tiếp --
Video Clip
-- Xem tiếp --
Thư viện phật giáo
LUẬN TẠNG

 (Nguồn Đại Tạng Kinh VN)

 

I.  Bộ Thích Kinh Luận

01.  Tứ A Hàm Mộ Sao Giải - Đại Chánh 1505 - Nguyên Huệ dịch

02.  Luận Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật La - Đại Chánh 1510a - Nguyên Huệ dịch

       Luận Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật La - Đại Chánh 1510b - Nguyên Huệ dịch

       Luận Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật La - Đại Chánh 1511 - Nguyên Huệ dịch

03.  Luận Kim Cương Tiên - Đại Chánh 1512 - Nguyên Huệ dịch

04.  Luận Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật La Viên Tập Yếu Nghĩa - Đại Chánh 1518 

       Nguyên Huệ dịch

 

II.  Bộ Tỳ Đàm

      A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận - Đại Chánh 1558 - Đạo Sinh dịch

      A Tì Đạt Ma Câu Xá Luận Bổn Tụng - Đại Chánh 1560 - Thich Tuệ Sỹ dịch

      Luận Câu Xá Đại Cương - HT. Thích Thiện Siêu

 

III.  Bộ Trung Quán

       Đại Trượng Phu Luận - Đại Chánh 1577 - Thích Trí Quang dịch

       Trung Quán Luận - Thích Tịnh Nghiêm dịch    

       Trung Luận - Đỗ Đình Đồng dịch

 

IV.  Bộ Du Già

01.  Thành Duy Thức Luận - Đại Chánh 1585 - HT Thích Tuệ Sỹ dịch

02.  Duy Thức Tam Thập Luận Tụng - Đại Chánh 1586 - Nguyên Hồng

03.  Chuyển Thức Luận - Đại Chánh 1587 - Nguyên Hồng

04.  Duy Thức Luận - Đại Chánh 1588 - Nguyên Hồng

05.  Đại Thừa Duy Thức Luận - Đại Chánh 1589 - Nguyên Hồng

06.  Duy Thức Nhị Thập Luận - Đại Chánh 1590 - Nguyên Hồng

07.  Thành Duy Thức Bảo Sinh Luận - Đại Chánh 1591 - Nguyên Hồng 

08.  Nhiếp Đại Thừa Luận - Đại Chánh 1592 - Nguyên Hồng

       Nhiếp Đại Thừa Luận - Đại Chánh 1593 - Nguyên Hồng

       Nhiếp Đại Thừa Luận Bổn - Đại Chánh 1594 - Nguyên Hồng

       Nhiếp Đại Thừa Luận Thích - Đại Chánh 1595 - Nguyên Hồng

       Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Luận - Đại Chánh 1596 - Nguyên Hồng

09.  Trung Biên Phân Biệt Luận - Đại Chánh 1599 - Nguyên Hồng

10.  Biện Trung Biên Luận - Đại Chánh 1600 - Nguyên Hồng

       Biện Trung Biên Luận Tụng - Đại Chánh 1601 - Nguyên Hồng

11.  Hiển Dương Thánh Giáo Luận - Đại Chánh 1602 - Nguyên Hồng

       Hiển Dương Thánh Giáo Luận Tụng - Đại Chánh 1603 - Nguyên Hồng

12.  Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận - Đại Chánh 1604 - Nguyên Hồng

13.  Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Luận - Đại Chánh 1605 -Nguyên Hồng

14.  Lục Môn Giáo Thọ Tập Định Luận - Đại Chánh 1607 - Nguyên Hồng 

15.  Nghiệp Thành Tựu Luận - Đại Chánh 1608 - Nguyên Hồng 

16.  Đại Thừa Thành Nghiệp Luận - Đại Chánh 1609 - Nguyên Hồng 

17.  Phật Tánh Luận - Đại Chánh 1610 - Nguyên Hồng

18.  Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận - Đại Chánh 1612 - HT Thích Như Điển

19.  Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn Luận - Đại Chánh 1613 - Thích Nguyên Hùng

20.  Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận - Đại Chánh 1614 - Nguyên Thuận

21.  Thập Bát Không Luận- Đại Chánh 1616 - Nguyên Hồng

22.  Tam Vô Tánh Luận - Đại Chánh 1617 - Nguyên Hồng

23.  Hiển Thức Luận - Đại Chánh 1618 - Nguyên Hồng

 

V.  Bộ Luận Tập

01.  Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận Bổn- Đại Chánh 1628 - HT Thích Như Điển  

       Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận Bổn- Đại Chánh 1628 - Nguyên Hồng

02.  Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận - Đại Chánh 1629 - HT Thích Như Điển

       Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận - Đại Chánh 1629 - Nguyên Hồng

03.  Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận - Đại Chánh 1630 - Nguyên Hồng

04.  Hồi Tránh Luận - Đại Chánh 1631 - HT Thích Như Điển, Nguyên Hồng

05.  Phương Tiện Tâm Luận - Đại Chánh 1632 - Nguyên Hồng

06.  Như Thật Luận ( Phản Chất Nan Phẩm ) - Đại Chánh 1633 - Nguyên Hồng

07.  Nhập Đại Thừa Luận - Đại Chánh 1634 - Thích Như Điển

       Nhập Đại Thừa Luận - Đại Chánh 1634 - Nguyên Hồng

08.  Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa Luận - Đại Chánh 1635 - Nguyên Hồng

09.  Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận - Đại Chánh 1636 - HT Thích Như Điển

10.  Tập Chư Pháp Bảo Tối Thượng Nghĩa Luận - Đại Chánh 1638 - HT Thích Như Điển

11.  Đề Bà Bồ Tát Phá Lăng Già Kinh Trung Ngoại Đạo Tiểu Thừa Tứ Tông Luận

       Đại Chánh 1639 - HT Thích Như Điển

12.  Đề Bà Bồ Tát Thích Lăng Già Kinh Trung Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn Luận

       Đại Chánh 1640 - HT Thích Như Điển

13.  Tùy Tương Luận ( Giải Thập Lục Đế Nghĩa ) - Đại Chánh 1641 - HT Thích Như Điển  

14.  Kim Cương Châm Luận - Đại Chánh 1642 - HT Thích Như Điển 

15.  Phật Thuyết Lập Thế A Tỳ Đàm Luận - Đại Chánh 1644 - HT Thích Như Điển

16.  Chương Sở Tri Luận - Đại Chánh 1645 - HT Thích Như Điển

17.  Thành Thật Luận - Đại Chánh 1646 - TK Thích Trí Nghiêm

       Thành Thật Luận - Đại Chánh 1646 - Nguyên Hồng

18.  Tứ Đế Luận - Đại Chánh 1647 - Nguyên Hồng

19.  Thập Nhị Nhân Duyên Luận - Đại Chánh 1651 - HT Thích Như Điển

20.  Bảo Hành Vương Chánh Luận - Đại Chánh 1656 - HT Thích Như Điển

21.  Bồ Đề Tư Lương Luận - Đại Chánh 1660 - HT Thích Như Điển

22.  Kim Cương Đảnh Du Già Trung Phát A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Tâm Luận

       Đại Chánh 1665 -Thích Như Điển

23.  Đại Thừa Khởi Tín Luận - Đại Chánh 1666 - Thích Nhật Từ

24.  Đại Thừa Khởi Tín Luận - Đại Chánh 1667 - Nguyên Hồng

25.  Thích Ma Ha Diễn Luận - Đại Chánh 1668 - HT Thích Như Điển

26.  Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận - Đại Chánh 1669 - HT Thích Như Điển

 

VI. Các bộ luận khác

01.  Chứng Đạo Ca - Huyền Giác

       Chứng Đạo Ca - Lama Tông Khách Ba (Lama Tsong Khapa) - Hồng Như dịch

02.  Dị Bộ Tông Luân Luận - 異部宗輪論 - HT Thích Trí Quang dịch

03.  Đại Trí Độ Luận - HT Thích Thiện Siêu dịch - tập (01) (02) (03) (04)

04.  Thắng Pháp Tập Yếu Luận - HT. Thích Minh Châu dịch

05.  Thanh Tịnh Đạo Luận - NS. Trí Hải dịch

 

 

 

 

 

Design by NINA Co., Ltd